Zpracování osobních údajů

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s tím, že společnost Economia, a.s., IČ: 281 91 226, se sídlem Pernerova 673/47, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12746 (dále jen správce), bude zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

V jakém rozsahu budou mé osobní údaje zpracovávány správcem?
Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém byly Vámi dobrovolně poskytnuty v souvislosti s přihlášením se k odběru newsletteru, resp. výběru z článků na serveru iHNed.cz, a to zejména v rozsahu: jméno a příjmení, e-mail, případně IP adresa.

K jakému účelu budou mé osobní údaje zpracovávány správcem?
Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem zasílání výběru z článků, resp. přehledu zpráv z vybraných titulů a dalších médií správce, dále za účelem zařazení do databáze správce pro účely přímého marketingu (zasílání informací o nových produktech a službách správce) a v neposlední řadě též k zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti týkajících se jednak správcem provozovaných či spravovaných médií, jiných jeho výrobků a služeb a jednak výrobků a služeb třetích stran, a to prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu Vámi uvedenou v rámci přihlášení se k odběru newsletteru.

Jaký je právní základ zpracování?
Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a v rozsahu osobních údajů nezbytných pro splnění práv a povinností vyplývající z obecně závazných právních předpisů rovněž tyto předpisy.

Po jak dlouhou dobu bude správce mé osobní údaje zpracovávat?
Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu (tj. po dobu poskytování služby přehledu zpráv/výběru z článků) a následně po dobu dalších 10 let, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. Tím však není dotčeno zpracování Vašich osobních údajů v nezbytném rozsahu pro splnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

Jak a kdy mohu tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?
Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to zejména prostřednictvím odkazu umístěného v každém obchodním sdělení (další způsoby odvolání souhlasu naleznete zde). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Kdo všechno bude mít přístup k mým osobním údajům?
K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu Vašich práv. Těmito osobami mohou být zejména lidé zajišťující rozesílání newsletterů, kteří však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu.

Jakým způsobem mohu kontaktovat správce?
Správce můžete kontaktovat zejména na adrese sídla správce: Pernerova 673/47, Karlín, 186 00 Praha 8 (další způsoby kontaktování správce a řešení ostatních situací týkajících se ochrany osobních údajů naleznete zde). Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce je veškerá komunikace mezi Vámi a správcem monitorována.

Jaká mám v souvislosti s ochranou osobních údajů práva?
Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

  • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
  • právo osobní údaje opravit či doplnit;
  • právo požadovat omezení zpracování;
  • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
  • právo požadovat přenesení údajů;
  • právo na přístup k osobním údajům;
  • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
  • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;
  • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a po nabytí účinnosti též v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

Bližší údaje o zpracování osobních údajů ve společnosti Economia, a.s., naleznete ZDE.