Všeobecné smluvní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Společnost Economia, a.s., IČ: 281 91 226, se sídlem: Pernerova 673/47, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12746, e-mail: economia@economia.cz, tel.: +420 233 071 111 (dále jen „poskytovatel“), poskytuje uživatelům (dále jen „uživatel“) za níže uvedených podmínek služby, zboží, produkty, software, internetové stránky a aplikace umístěné na webových stránkách, jejichž seznam průběžně aktualizuje na https://www.economia.cz/ (dále jen „služby“). Uživatelem je ve smyslu těchto podmínek každá osoba, která v souladu s těmito podmínkami provedla registraci nebo která se již v minulosti zaregistrovala pro využívání některé konkrétní služby poskytovatele a ve využívání služeb i nadále pokračuje.
 2. Vztah poskytovatele s uživateli shora uvedených služeb se řídí těmito Všeobecnými smluvními podmínkami (dále rovněž „VSP“ nebo „podmínky“), nestanoví-li jinak zvláštní podmínky pro užívání služby nebo technické podmínky užívání služby, které jsou obvykle umístěny na webových serverech vztahujících se k dané službě.
 3. Tyto Všeobecné smluvní podmínky se aplikují rovněž na vztahy mezi uživatelem a dalšími společnostmi skupiny Economia poskytujícími služby (dále jen „propojené osoby“) na serverech provozovaných propojenými osobami (dále jen „propojené servery“), pokud zvláštní smluvní podmínky nestanoví jinak.
 4. Využívá-li uživatel službu, která je zprostředkovatelskou službou ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2065 ze dne 19. října 2022 o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES (nařízení o digitálních službách), jsou práva a povinnosti poskytovatele a uživatele vyplývající z tohoto nařízení upravena ve zvláštních podmínkách pro užívání služby.

 

2. REGISTRACE UŽIVATELE

 1. Registrace. Pro veškeré činnosti zákazníka prováděné na doménách služeb včetně fyzického zakoupení zboží a jiných produktů prostřednictvím serverů provozovaných poskytovatelem či s ním propojenými osobami (dále jen „užívání“) je nezbytné provedení registrace, nestanoví-li konkrétní služba jinak. I v případě, že kterákoli služba pro její užívání (i jen omezené) nevyžaduje provedení registrace, řídí se užívání služby těmito Všeobecnými smluvními podmínkami. Uživatel je i v takovém případě povinen se s těmito podmínkami seznámit a vyslovuje s těmito podmínkami souhlas zahájením užívání služeb. Pokud uživatel s těmito podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání služeb.
 2. Registrační formulář. Registrace se provádí vyplněním a odesláním registračního formuláře. Registrační formulář je oprávněna vyplnit a odeslat pouze osoba splňující a zavazující se k prohlášením uvedeným v čl. 3. odst. 1 níže.
 3. Registrační proces. Registrace se provádí na webové stránce příslušné k dané službě, kde je přesně popsán registrační proces. Zaregistrovat se může i takový návštěvník služby, který související stránky ani službu nehodlá prozatím využívat.
 4. Registrační údaje.Při registraci je uživatel povinen uvést správné a úplné údaje o své osobě, které jsou označené za povinné (dále jen „povinné osobní údaje“). Bez poskytnutí povinných osobních údajů není možné dokončit registraci a užívat služby poskytovatele. Ostatní údaje poskytuje uživatel dobrovolně. Zákazník zejména nesmí při zadávání údajů užívat cizí jména či fakta, vulgární či nemorální výrazy nebo znaky podporující násilí. Při jakékoliv změně údajů je uživatel povinen je aktualizovat, je-li to možné. Poskytnuté údaje může uživatel kdykoli doplnit, změnit či upravit. Uživatel je srozuměn s tím, že některé z poskytnutých údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Na tyto údaje se použije ustanovení čl. 4. níže.
 5. Souhlas s VSP. Před dokončením registrace je uživatel povinen seznámit se s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami. Udělení souhlasu je nezbytnou podmínkou pro dokončení registrace a užívání služeb. Souhlas uživatel vyjadřuje zaškrtnutím políčka „Souhlasím s Všeobecnými smluvními podmínkami“, které je umístěno v registračním formuláři.
 6. Vznik smluvního vztahu.  Okamžikem dokončení registrace (tj. zobrazením informace o úspěšné registraci na webovém rozhraní služby nebo obdržením potvrzení o úspěšném dokončení registrace) je založen smluvní vztah mezi uživatelem a poskytovatelem, který se řídí těmito podmínkami. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že provedením registrace uživatel vyslovuje souhlas s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, výslovně akceptuje veškerá jejich ustanovení a zavazuje se dodržovat pravidla v nich stanovená. Tímto ujednáním není dotčena možnost vzniku smluvního vztahu faktickým zahájením užívání služby bez předchozí registrace.
 7. Doba trvání smluvního vztahu. Není-li stanoveno jinak, je smluvní vztah uzavřen na dobu neurčitou. Smluvní vztah lze ukončit dohodou stran, odstoupením a/nebo výpovědí v souladu s VSP a právními předpisy, nebo zrušením uživatelského účtu jednou ze smluvních stran.
 8. Uživatelský účet. Dokončením registrace je uživateli založen uživatelský účet. Uživatelský účet obsahuje parametry užívání služeb (např. uživatelské jméno, zvolenou e-mailovou adresu, nastavení služeb apod.).
 9. Rozšíření údajů. Poskytovatel je oprávněn kdykoli v budoucnu v souvislosti s poskytováním služeb změnit rozsah povinných osobních údajů a vyžadovat sdělení dalších údajů o uživateli. Poskytnutím takových dalších povinných osobních údajů může být podmíněno další využívání služeb. V takovém případě je poskytovatel oprávněn uživateli zrušit uživatelský účet a/nebo neumožnit přístup k jednotlivým službám, jejichž užívání je podmíněno sdělením těchto dalších údajů.
 10. Single Sign On. Single Sign On představuje službu registrace, která umožňuje jejím uživatelům jednotnou autentifikaci pro účely využívání služeb, popřípadě dalších služeb poskytovaných propojenými osobami prostřednictvím propojených serverů.

 

3. PRÁVA A POVINNOSTI

 1. Prohlášení uživatele. Uživatel vůči poskytovateli prohlašuje a zaručuje, že:
  • je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, je starší 16 let,
  • jeho svéprávnost nebyla omezena v rozsahu znemožňujícím mu vyslovení souhlasu s těmito podmínkami a užívání služeb,
  • veškeré údaje, které o sobě při registraci poskytl, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
  • používáním služeb ze strany uživatele za podmínek uvedených v těchto podmínkách nedojde k porušení právních předpisů,
  • se před zahájením užívání služeb důkladně seznámil s těmito podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,
  • si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování služeb může ztratit dočasně či trvale přístup k obsahu, tj. veškerým materiálům, informacím a dílům uživatele, poskytovatele nebo třetích osob, přičemž třetí osobou se rozumí jakýkoli subjekt odlišný od poskytovatele, uživatele a propojených osob (dále jen „třetí osoba“).
 1. Základní povinnosti uživatele. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto podmínek, zavazuje, že:
  • neprovede registraci, pokud by jejím provedením ze strany uživatele došlo k porušení prohlášení uživatele uvedených v těchto podmínkách,
  • bude používat služby pouze k účelu, k němuž jsou určeny,
  • nebude služby využívat způsobem, který by mohl snižovat hodnotu obsahu, nebo poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných poskytovatelem nebo propojenými osobami, nebo rušit používání těchto serverů nebo služeb třetími osobami,
  • pro přístup ke službám nebude využívat (ani se nebude snažit využívat) jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté za tím účelem poskytovatelem,
  • zajistí důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení uživatele a pro přístup ke službám, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné třetí osobě,
  • pokud zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli třetí osobou, okamžitě to sdělí poskytovateli,
  • nebude se v souvislosti s užíváním služeb dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání,
  • nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo služby (nebo sítě a servery připojené ke službám) či dobré jméno poskytovatele,
  • pokud uživatel předal či předá poskytovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je uživatel povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů; v opačném případě uživatel odpovídá poskytovateli za způsobenou škodu.
 1. Základní práva a povinnosti poskytovatele. Nestanoví-li obecně závazné právní předpisy vztahující se na poskytovatele výslovně jinak, poskytovatel je, bez ohledu na jiná ustanovení těchto podmínek, oprávněn:
  • kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat uživatele pozastavit, omezit nebo ukončit poskytování jakékoli služby či jakkoli změnit způsob poskytování jakékoli služby, a to ve vztahu ke všem uživatelům nebo pouze ve vztahu k některým uživatelům, a to včetně smazání, odstranění nebo znepřístupnění obsahu daného uživatele,
  • kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat uživatele zrušit či zablokovat uživatelský účet uživatele.
 1. Poskytování služeb. Poskytovatel poskytuje uživatelům služby za níže uvedených podmínek:
  • Licence k obsahu služby. Poskytovatel uděluje uživateli ke službě, obsahu poskytovatele, software a jiným autorským dílům poskytovatele nezbytným pro užívání dané služby (dále jen „obsah služby“) bezplatnou, nepřevoditelnou a nevýhradní licenci platnou bez územního omezení (dále jen „licence uživateli“). Licence je udělena pouze v rozsahu sloužícímu k řádnému a obvyklému užití služeb poskytovatele, a to s omezeními uvedenými dále.
  • Omezení licence uživateli.Kromě případů výslovně uvedených v těchto podmínkách uživatel nesmí pozměnit či upravovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat, distribuovat, sdělovat veřejnosti, jinak rozšiřovat, předávat, pronajmout, půjčovat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, poskytovat podlicence, převádět nebo prodávat jakékoli informace, originál či rozmnoženiny obsahu služby, ani z nich vytvářet souborná či odvozená díla. Uživatel dále nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli rozmnoženiny díla (ani pro osobní potřebu), jakékoli materiály či informace týkající se služeb, které nejsou nebo nebyly veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných poskytovatelem. Uživatel se zavazuje nevyužívat obsah služby k jakémukoli jinému účelu, než je užívání služeb.
 1. Práva k ochranným známkám a jinému duševnímu vlastnictví.Uživatel bere na vědomí, že na základě těchto Všeobecných smluvních podmínek není oprávněn užívat obchodní firmu poskytovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky poskytovatele.
 2. Licence k obsahu uživatele. Pokud uživatel v souvislosti s využíváním služby předá poskytovateli své texty, obrázky, videa, autorská díla či jiný obsah uživatele (dále jen „obsah uživatele“), bezplatně, výslovně a dobrovolně tím poskytuje poskytovateli nevýhradní licenci k níže uvedeným způsobům užití obsahu uživatele (dále jen „licence poskytovateli“). Předmětem licence poskytovateli se rozumí dokument, informace nebo jiná data, která uživatel odešle nebo jinak přenese prostřednictvím služby na webové stránky jakéhokoli serveru, jehož prostřednictvím uživatelé využívají kteroukoli službu poskytovatele.
  • Uživatel vůči poskytovateli prohlašuje a zaručuje, že je oprávněn poskytnout licenci poskytovateli dle těchto podmínek a že poskytnutím takové licence uživatelem ani jejím užíváním ze strany poskytovatele nedojde k porušení práv třetích osob.
  • V souladu s charakterem poskytované služby je poskytovatel oprávněn všemi způsoby, avšak pouze v rozsahu přiměřeném zamýšlenému účelu (zejm. za účelem vložení příspěvků, názorů či soukromé inzerce uživatelem, zveřejnění fotografického materiálu, jehož je uživatel autorem atd.), používat, pozměnit a upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat a jiným způsobem obsah uživatele sdělovat veřejnosti, či jinak je rozšiřovat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, či jinak je zpřístupnit všem uživatelům celosvětové počítačové sítě internet prostřednictvím serverů provozovaných  poskytovatelem, případně  vytvářet z nich souborná, či odvozená díla, to vše za podmínek konkrétní využívané služby a na dobu vyplývající z charakteru konkrétní poskytované služby.
  • Poskytovatel se zavazuje nevyužívat obsah uživatele k jakémukoli jinému účelu, než je poskytování služeb.
  • Poskytovatel  není povinen obsah uživatele jakkoli užívat a je oprávněn obsah uživatele kdykoli na základě vlastního uvážení odstranit ze serverů provozovaných poskytovatelem, nestanoví-li právní předpisy vztahující se na poskytovatele jinak.
 1. Bezúplatnost
  • Registrace uživatele ani využívání základních funkcí služeb uživatelem není zpoplatněno a je poskytováno poskytovatelem uživatelům zdarma.
  • Doplňkové funkce jednotlivých služeb můžou být zpoplatněny. Doplňkovou funkcí služby se rozumí nadstandardní možnost nebo funkce, jejichž aktivace není nezbytně nutnou podmínkou k používání základní funkcionality služby. Pravidla užívání doplňkových funkcí upravují zvláštní smluvní podmínky doplňkové služby.
  • Licence uživateli a licence poskytovateli jsou poskytnuty bezúplatně.
  • Předávání jakéhokoli obsahu uživatele, vč. příspěvků, názorů nebo připomínek poskytovali uživatelem je dobrovolné a za jejich poskytnutí nenáleží uživateli úplata.
 1. Zásady chování uživatele.
  • Porušování právních předpisů. Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním služeb a souhlasí s tím, že služby nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy, pravidly používání služeb poskytovatele a jeho oprávněnými zájmy, těmito podmínkami jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě internet.
  • Uživatel je při užívání služeb povinen vždy respektovat práva poskytovatele, propojených osob a třetích osob, zejména při nakládání s autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví.
  • Uživatel zejména nesmí:
   • užívat kteroukoli službu v rozporu s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami,
   • komerčně užívat kterékoli služby způsobem způsobilým poškodit poskytovatele, např. vytvářet uživatelské účty za účelem úplatného či bezúplatného převodu jinému uživateli,
   • získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných uživatelů služeb poskytovatele i služeb a produktů třetích osob,
   • zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást služby, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data služeb,
   • užívat svůj uživatelský účet pro rozesílání nevyžádaných zpráv (tzv. spamů, hoaxů atd.) v jakékoli podobě, virů nebo jiného nelegálního či obtěžujícího obsahu,
   • používat uživatelský účet k nadměrnému dávkovému rozesílání zpráv, notifikací a jiných sdělení,
   • vyvolat dojem, že uživatelem služby je jiná právnická nebo fyzická osoba než uživatel, nebo vytvářet uživatelské účty, jejichž parametry (např. adresa e-mailové schránky) mohou budit pohoršení či jsou v rozporu s morálními nebo etickými pravidly, používat uživatelský účet ke sdílení nebo výměně dat prostřednictvím technologie Peer To Mail (např. peer2mail, OpenP2M apod.),
   • pokusit se jednat kterýmkoli zde zakázaným způsobem.
  • Uživateli se dále výslovně zakazuje předávat poskytovateli (tj. umisťovat, nahrávat, odkazovat či jinak šířit) obsah uživatele, který zejména:
   • porušuje práva duševního vlastnictví (autorská práva, práva související s právem autorským, průmyslová práva apod.) jiných osob,
   • vede k nekalosoutěžnímu jednání, které je v rozporu s předpisy upravujícími soutěž v hospodářském styku nebo se zvyklostmi soutěže, přičemž mohou poškodit dobrou pověst nebo ohrozit chod nebo rozvoj závodu soutěžitele,
   • obsahuje neoprávněně užité ochranné známky, obchodní jména a chráněná označení původu, k nimž přísluší právo třetí osobě, nebo jakékoliv označení s nimi zaměnitelná,
   • obsahuje jakékoli části, jež podněcují nebo směřují k neplnění povinnosti uložené zákonem nebo na základě zákona nebo k trestnému činu nebo schvalují trestný čin nebo veřejně vychvalují pro trestný čin jeho pachatele,
   • obsahuje jakékoli části, jež svádí ke zneužívání návykových nebo životu nebezpečných látek nebo podporují nebo podněcují zneužívání takových látek,
   • obsahuje jakékoli části, jež vyhrožují jiným osobám nebo skupině obyvatelů usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu,
   • obsahuje jakékoli části, jež hanobí některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu nebo rasu, nebo skupinu obyvatel pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání,
   • obsahuje jakékoli části, jež podněcují k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků,
   • obsahuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá,
   • obsahuje pornografická díla, zvláště pak taková, jež zobrazují dítě, nebo v nichž se projevuje násilí nebo neúcta k člověku, nebo která zobrazují pohlavní styk se zvířetem,
   • umožňuje osobám mladším osmnácti let přístup k jakýmkoliv pornografickým dílům,
   • obsahuje nepravdivý údaj o jiném, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu,
   • podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, nebo veřejně projevuje sympatie k těmto hnutím,
   • popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny proti lidskosti,
   • je v jakémkoli jiném ohledu v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy nebo oprávněnými zájmy poskytovatele.
  • Sankce. V případě, že uživatel užívá kteroukoli službu v rozporu s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, má poskytovatel právo kdykoli, bez předchozího upozornění a bez jakéhokoli nároku ze strany uživatele ukončit či omezit poskytování služeb, smazat, odstranit nebo jinak znepřístupnit obsah uživatele, nebo zrušit či zablokovat uživatelský účet. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že porušení zákazů uvedených v těchto podmínkách může vést ke shora uvedeným následkům.
  • Neaktivní uživatelský účet. V případě, že se uživatel nepřihlásí ke svému uživatelskému účtu po dobu delší než 6 měsíců, je poskytovatel oprávněn takový neaktivní uživatelský účet zrušit.

 

4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Zpracování osobních údajů. Provedením registrace (tj. vyplněním registračního formuláře, zaškrtnutím políčka a odesláním vyplněného registračního formuláře) bere uživatel na vědomí, že poskytovatel jako správce zpracovává jeho osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, jakož i v souladu s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami. Provedením registrace uživatel potvrzuje, že se seznámil se  Zásadami ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů.
 2. Předávání osobních údajů. Provedením registrace bere uživatel dále na vědomí, že může dojít k předání osobních údajů uživatele propojeným osobám provozujícím propojené servery, a to pro vnitřní administrativní účely skupiny poskytovatele. Tyto propojené osoby jsou povinny zabezpečit případně předané osobní údaje proti jejich zneužití v minimálně stejném rozsahu jako poskytovatel. Další informace o tom, komu mohou být osobní údaje předávány, je možné nalézt v Zásadách ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů.
 3. Statistická data. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel může zpracovávat anonymizované údaje získané v souvislosti s poskytováním služeb za účelem zveřejnění registračních a statistických údajů poskytovatele a propojených osob a využít je pro další rozvoj a provoz poskytovaných služeb. Uživatel bere na vědomí, že anonymizované údaje nejsou osobními údaji ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Poskytovatel je oprávněn sdělovat propojeným osobám pro účely provozování propojených serverů statistické údaje v anonymizované podobě.

 

5. OBCHODNÍ SDĚLENÍ A REKLAMA

 1. Reklama v rámci služeb. Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci služeb mohou být zobrazována reklamní a/nebo propagační sdělení (dále jen „reklama“). Tato reklama se může týkat obsahu služeb, dotazů zadávaných prostřednictvím služeb i jiných informací.
  • Rozsah reklamy a způsob jejího zobrazení určuje poskytovatel a je oprávněn jej bez předchozího upozornění kdykoli změnit.
  • Reklama představuje obsah třetích osob, a poskytovatel proto žádným způsobem neodpovídá za obsah reklamy. Pro vyloučení pochybností strany výslovně prohlašují, že poskytovatel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou uživateli v důsledku existence, neúplnosti, nepřesnosti nebo neaktuálnosti jakékoli reklamy nebo v důsledku vztahu uživatele se zadavatelem reklamy nebo prodejcem inzerovaného zboží nebo služeb.
 1. Obchodní sdělení.  Pokud uživatel neodmítne takové využití svého elektronického kontaktu, poskytovatel mu na e-mailové adresy uživatele uvedené při registraci (nebo její změně) může zasílat obchodní sdělení obsahující zejm. informace o novinkách služeb a o dalších obdobných produktech poskytovatele, to vše v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění. Obchodní sdělení může obsahovat sdělení třetích stran, pokud si uživatel v nastavení služby nastavil zasílání informačních sdělení (tzv. info text) třetích stran, resp. souhlasil s jejich zasíláním. Poskytovatel v takovém případě neposkytuje osobní údaje uživatele třetím stranám, ale realizuje rozesílku informačních sdělení vlastními prostředky.

 

6. ODPOVĚDNOST, VYLOUČENÍ ZÁRUK A POVINNOSTI TŘETÍCH STRAN

 1. Vyloučení záruk. Není-li v reklamačním řádu a podmínkách vztahujících se k jednotlivému zboží, produktu či službě zakoupené prostřednictvím serveru provozovaného poskytovatelem či s ním propojenými osobami uvedeno jinak, služby poskytované poskytovatelem uživateli jsou poskytovány „tak jak jsou“. Poskytovatel neposkytuje uživateli žádné záruky ohledně služeb.
 2. V rámci služby poskytování e-mailu (centrum.cz, volny.cz, atlas.cz atd.) nepřebírá poskytovatel žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za jednání třetích stran, zejména za nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost a/nebo technické zabezpečení této služby, stejně jako za nedoručení či neodeslání jednotlivého e-mailu, za doručení či odeslání poškozeného nebo neúplného e-mailu, za ztrátu, neuložení anebo poškození dat uživatelem uložených nebo vytvořených v e-mailové schránce nebo dat, která uživatel obdržel do e-mailové schránky, za zákonnost zpracování osobních údajů třetích osob uložených uživatelem v jeho e-mailové schránce ani za jakékoli jiné přímé či nepřímé následky užívání služby poskytování e-mailu.
 3. Předcházení škodám. Uživatel se zavazuje učinit veškeré přiměřené kroky k tomu, aby v maximální možné míře vyloučil či omezil možnost vzniku újmy či jiných nepříznivých následků na svojí straně v souvislosti s užíváním služeb.
  • K tomu se uživatel zejména zavazuje:
   • pravidelně vhodným způsobem zálohovat veškerý obsah uživatele a
   • činit další vhodná opatření.
  • Poskytovatel uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která uživateli vznikne v souvislosti s používáním služeb, obsahu poskytovatele či obsahu třetích osob, omezením či ukončením poskytování služeb. Poskytovatel vůči uživateli zejména neodpovídá za:
   • jakýkoliv následek poskytnutí nesprávných, nepřesných či neúplných údajů o uživateli při registraci,
   • jakýkoliv následek porušení povinností ze strany uživatele ohledně ochrany hesla a přístupových údajů k uživatelskému účtu,
   • jakýkoliv jiný následek používání služeb.

Poskytovatel i uživatel prohlašují, že úmyslem smluvních stran je v maximální míře dovolené kogentními ustanoveními právních předpisů omezit odpovědnost poskytovatele v souvislosti se službami vůči uživateli. Práva spotřebitele nejsou tímto ustanovením dotčena.

 1. Odpovědnost podle zvláštních předpisů. Poskytovatel v souladu s ustanovením § 3, 4 a 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, neodpovídá za obsah uživatele.
 2. Odškodnění. Uživatel se zavazuje odškodnit poskytovatele za veškerou újmu (majetkovou či nemajetkovou), která mu vznikne v důsledku zaviněného porušení ustanovení těchto podmínek uživatelem.

 

7. SOUHLAS S PODMÍNKAMI A JEJICH ZMĚNA

 1. Souhlas s podmínkami. Každý z uživatelů je povinen se před zahájením užívání služeb seznámit s těmito podmínkami a vyjádřit s nimi svůj souhlas. Souhlas lze vyjádřit buď přímo kliknutím na tlačítko vyjadřující souhlas se zněním těchto podmínek nebo fakticky tím, že uživatel začne používat jakoukoli ze služeb. Pokud uživatel s těmito podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání služeb.
 2. Změny a účinnost změn podmínek
  • Změny podmínek. Poskytovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah těchto podmínek. Změnu podmínek poskytovatel uživateli sdělí.
  • Účinnost změn podmínek. Jakékoliv změny těchto podmínek nabývají účinnosti dnem určeným poskytovatelem, avšak ve vztahu ke každému uživateli pouze v případě, že uživatel s takovou změnou projeví souhlas. Uživatel může projevit souhlas buď kliknutím na příslušné tlačítko vyjadřující souhlas se změnou podmínek, nebo pokračováním v používání služeb ze strany uživatele i po datu určeném poskytovatelem jako datum účinnosti změny podmínek. Pokud uživatel se změnami podmínek nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání služeb po datu určeném poskytovatelem jako datum účinnosti změny podmínek. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že uživatel, který se již v minulosti zaregistroval v rámci užívání některé ze služeb přede dnem účinnosti těchto Všeobecných smluvních podmínek a nadále na základě původní registrace užívá služby, stává se bez dalšího uživatelem dle těchto Všeobecných smluvních podmínek a má se za to, že provedl registraci ve smyslu článku 2. těchto podmínek.

 

8. RŮZNÉ

 1. Vztah k propojeným osobám:
  • Obsah propojených serverů. Poskytování služeb propojenými osobami (tj. členy skupiny Economia) a související práva a povinnosti se řídí těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, nestanoví-li smluvní podmínky příslušného propojeného serveru jinak.
 1. Vztah k třetím osobám:
  • Obsah třetích osob. Poskytovatel není odpovědný za obsah třetích osob zobrazovaný nebo poskytovaný uživatelům v rámci služeb, a to zejména za reklamní sdělení třetích osob zobrazovaná v rámci služeb a software třetích osob nabízený uživatelům ke stažení v rámci služeb. Poskytovatel zejména neodpovídá za to, že obsah třetích osob nezasahuje do práv jiných osob.
  • Obsah serverů třetích osob. Servery ani služby třetích osob nejsou kontrolovány poskytovatelem a poskytovatel není odpovědný za obsah žádného ze serverů třetích osob, ani za obsah žádného propojení obsaženého na stránkách třetích osob, ani za žádné změny či aktualizace serverů třetích osob. Poskytovatel není odpovědný za žádnou formu přenosu přijatého od jakéhokoli serveru třetích osob. Propojení serverů třetích osob se službami poskytovatele neznamená, že by poskytovatel schvaloval obsah těchto serverů nebo byl v jakémkoli spojení s jejich provozovateli.
  • Zpřístupnění osobních údajů a uživatelského účtu. Osobní údaje budou serveru třetí osoby zpřístupněny pouze v případě, že se uživatel na tomto serveru přihlásí k propojení se službou. Jakmile server třetí osoby, na kterém se uživatel přihlásil k propojení se službou dle předcházející věty, požádá poskytovatele o zpřístupnění údajů uživatele, budou tyto údaje bezpečně odeslány na tento server pomocí moderní technologie pro zajištění bezpečnosti předávaných dat.
  • Použití osobních údajů na serverech třetích osob. Uživatel je odpovědný za to, že se seznámil s prohlášením o zásadách používání osobních údajů a podmínkami jejich použití na každém serveru třetí osoby, který navštívil, a ujistil se, že souhlasí se způsobem použití svých osobních údajů na příslušném serveru třetí osoby.

9. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE UŽIVATELŮ, KTEŘÍ JSOU SPOTŘEBITELI

 1. Spotřebitelem je uživatel, který je fyzickou osobou a s poskytovatelem uzavírá smlouvu nebo jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „spotřebitel“).
 2. Spotřebitel má podle § 1829 a násl. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy, a to ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy a pouze v případě, že nebylo ze strany Poskytovatele započato s plněním.
 3. Je-li poskytovatel v prodlení se zpřístupněním digitálního obsahu, může spotřebitel od smlouvy odstoupit, nesplní-li poskytovatel svoji povinnost bez zbytečného odkladu poté, co jej spotřebitel vyzval k plnění, nebo v dodatečné lhůtě, na níž se strany výslovně dohodly.
 4. Spotřebitel může vytknout vadu, která se u digitálního obsahu projeví nebo vyskytne za trvání závazku. Jde-li o jednorázové plnění, může vytknout vadu, která se na digitálním obsahu projeví v době dvou let od zpřístupnění.
 5. Má-li digitální obsah vadu, může spotřebitel požadovat její odstranění, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by digitální obsah měl bez vady. Poskytovatel odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby nezpůsobil spotřebiteli značné obtíže.
 6. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy v případě, že (i) poskytovatel vadu neodstraní nebo je zjevné, že vada odstraněna nebude, (ii) se vada projeví i po odstranění nebo (iii) je vada podstatným porušením smlouvy. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada jen nevýznamná.
 7. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zdrží se užívání digitálního obsahu souvisejícího se službou, včetně jeho poskytování třetí osobě. Poskytovatel bude při odstoupení od smlouvy oprávněn zabránit spotřebiteli v dalším užívání digitálního obsahu, a to zejména tím, že mu digitální obsah nebo uživatelský účet znepřístupní.
 8. Spotřebitel se v rámci komunikace ohledně odstoupení od smlouvy nebo uplatnění práv z vadného plnění může obrátit na poskytovatele na následující e-mailové adrese: economia@economia.cz.
 9. Přílohou těchto VSP je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy – zde.
 10. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých na základě těchto VSP je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem, na který se vztahují tyto podmínky, obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
 2. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem, který je spotřebitelem, se řídí těmito podmínkami, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
 3. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem, který není spotřebitelem, se řídí těmito podmínkami v rozsahu, ve kterém se ho týkají, a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Případné užití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se vylučuje.
 4. Zvláštní ujednání mezi poskytovatelem a uživatelem odchylující se od těchto podmínek mají přednost.
 5. Na smluvní vztah mezi uživatelem a poskytovatelem, jehož součástí jsou tyto podmínky, se neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 občanského zákoníku (lichva), pokud jde o uživatele jednajícího v rámci své podnikatelské činnosti či výkonu povolání.
 6. Uživatel i poskytovatel na sebe bere riziko nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
 7. Poskytovatel ani uživatel si nepřejí, aby byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění jejich smluvního vztahu, ledaže je písemně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
 8. Účinnost. Toto znění podmínek nabývá účinnosti dne 22. května 2024.