Smluvní podmínky služby Centrum.cz - E-mail - od 25. 3. 2021

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Společnost Economia, a.s., IČ: 281 91 226, DIČ: CZ28191226, se sídlem Pernerova 673/47, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12746 (dále jen „Poskytovatel“), poskytuje za níže uvedených podmínek  (dále jen „Podmínky“) uživatelům (dále jen „Uživatel“ nebo „Uživatelé“) služby a webové a mobilní aplikace (dále jen „Aplikace”) umístěné na internetových serverech mail.centrum.cz, atlas.centrum.cz, volny.centrum.cz (dále jen „Server“), pomocí kterých mohou Uživatelé přijímat a odesílat elektronickou poštu.

Definice služby Centrum.cz Mail

 1. Server a Aplikace slouží Uživatelům k přijímání a odesílání elektronické pošty  (dále jen „E-mail“ nebo „E-maily“) z Uživatelem zaregistrované emailové adresy.
 2. Užitím služby Centrum.cz Mail (dále jen „Služba“) se rozumí přihlášení Uživatele do systému Serveru nebo Aplikace, vybírání doručených E-mailů a/nebo odesílání E-mailů prostřednictvím příslušného komunikačního protokolu Služby.
 3. Služba je přístupná prostřednictvím webového rozhraní, mobilního telefonu nebo komunikačních protokolů POP3 nebo IMAP.
 4. Pro využívání Služby v mobilním zařízení je nutná instalace Aplikace nebo přihlášení přes webové rozhraní na internetových stránkách mail.centrum.cz, atlas.centrum.cz a volny.centrum.cz.

Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Služba je poskytována pouze registrovaným Uživatelům.
 2. Využití Služby je pro registrované Uživatele zdarma.
 3. Obsah E-mailů nebude Poskytovatelem předáván třetím osobám. Toto neplatí v případech, kdy má Poskytovatel zákonnou povinnost obsah E-mailů poskytnout orgánům státní moci.
 4. Poskytovatel se zavazuje, že nebude obsah E-mailů editovat, cenzurovat a monitorovat, pokud není v těchto Podmínkách stanoveno jinak.
 5. Poskytovatel si vyhrazuje právo monitorovat počet E-mailů odesílaných Uživatelem, systémově monitorovat obsah E-mailů antispamovými a antivirovými programy zabraňujícími odesílání a přijímání spamových či zavirovaných E-mailů.
 6. Poskytovatel je oprávněn zrušit e-mailové schránky, a to v následujících případech:
 • pokud byly Uživatelem vytvořené za účelem úplatného či bezúplatného postoupení jinému Uživateli,
 • pokud jsou využívané k rozesílání hromadných nevyžádaných E-mailů (spamů),
 • pokud jsou zcela nevyužité po dobu 14 dní od svého vytvoření,
 • pokud se do nich Uživatel  nepřihlásí po dobu delší než 6 měsíců,
 • pokud je Uživatel využívá k nezákonné činnosti nebo k činnosti, která je v rozporu s dobrými mravy či veřejným pořádkem,
 • pokud e-mailová adresa vyvolává dojem, že Uživatelem Služby je Uživatel obecně známý v rámci celosvětové sítě internet a zároveň tato emailová adresa nemá souvislost se jménem Uživatele služby,
 • pokud emailová adresa vyvolává dojem, že Uživatelem Služby je obecně známá fyzická nebo právnická osoba a tato emailová adresa nemá souvislost se jménem fyzické osoby nebo názvem právnické osoby,
 • pokud se Uživatel pokusil přihlásit na účet jiného Uživatele bez vědomí tohoto Uživatele,
 • pokud se Uživatel pokusil narušit stabilitu a chod Služby, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.
 1. Uživatel má právo svoji e-mailovou schránku kdykoliv smazat. Tato možnost je dostupná po přihlášení Uživatele v uživatelském nastavení Služby.

Vyloučení odpovědnosti za škodu

 1. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel neposkytuje ohledně poskytování Služby žádné záruky, a že je proto poskytování Služby spojeno s určitým rizikem. Uživatel toto riziko akceptuje a zavazuje se učinit veškeré přiměřené kroky k tomu, aby v maximální možné míře vyloučil či omezil možnost vzniku újmy či jiných nepříznivých následků na svojí straně v souvislosti s užíváním Službou.
 2. Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Služby, omezením či ukončením poskytování Služby. Poskytovatel i Uživatel prohlašují, že úmyslem smluvních stran je v maximální míře dovolené kogentními ustanoveními právních předpisů omezit odpovědnost Poskytovatele v souvislosti se Službou vůči Uživateli.
 3. Odpovědnost podle zvláštních předpisů. Poskytovatel v souladu s ustanovením § 3, 4 a 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, zásadně neodpovídá za obsah Uživatelem vložený či jím prostřednictvím Služby přenášený.
 4. Uživatel se zavazuje odškodnit Poskytovatele za veškerou újmu (majetkovou či nemajetkovou), která mu vznikne v důsledku zaviněného porušení ustanovení těchto Podmínek Uživatelem.

 

OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Uživatel bere na vědomí, že při poskytování Služby dochází ke zpracování jeho osobních údajů. Bližší podmínky a informace o zpracování osobních údajů jsou Uživatelům k dispozici na internetových stránkách Poskytovatele Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů či Zpracování osobních údajů.

OBCHODNÍ SDĚLENÍ A REKLAMA

 1. Reklama v rámci Služby. Uživatel bere na vědomí, že v rámci Služby mohou být zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení (dále jen „reklama“). Rozsah reklamy a způsob jejího zobrazení určuje Poskytovatel a je oprávněn jej bez předchozího upozornění kdykoli změnit.
 2. Uživatel bere na vědomí, že reklama představuje obsah třetích osob, a Poskytovatel proto žádným způsobem neodpovídá za obsah reklamy. Pro vyloučení pochybností strany výslovně prohlašují, že Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou Uživateli, v důsledku existence, neúplnosti, nepřesnosti nebo neaktuálnosti jakékoli reklamy nebo v důsledku vztahu Uživatele se zadavatelem reklamy nebo prodejcem inzerovaného zboží nebo služeb.
 3. Uživatel v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, bere na vědomí, že Poskytovatel může Uživateli na jeho E-mail zasílat obchodní sdělení obsahující informace o novinkách Služeb a o dalších souvisejících produktech Poskytovatele. Obchodní sdělení může obsahovat sdělení třetích stran, pokud si Uživatel při zřízení či v nastavení Služby nastavil zasílání informačních sdělení (tzv. info text) třetích stran, resp. souhlasil s jejich zasíláním. Poskytovatel v takovém případě neposkytuje osobní údaje Uživatele třetím stranám, ale realizuje rozesílku informačních sdělení vlastními prostředky.

SOUHLAS S PODMÍNKAMI A JEJICH ZMĚNA

 1. Každý z Uživatelů je povinen se před zahájením užívání Služby seznámit s těmito Podmínkami a vyjádřit s nimi svůj souhlas. Souhlas lze vyjádřit přímo kliknutím na tlačítko vyjadřující souhlas se zněním těchto Podmínek. Pokud Uživatel s těmito Podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb.
 2. Poskytovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah těchto Podmínek. Změnu Podmínek sdělí Poskytovatel Uživateli nejméně 15 dnů před její účinností prostřednictvím E-mailu nebo oznámením po přihlášení se do e-mailové schránky.
 3. Jakékoliv změny těchto Podmínek nabývají účinnosti dnem určeným Poskytovatelem, ledaže Uživatel informuje Poskytovatele alespoň 5 dní předem, že se změnou Podmínek nesouhlasí a poskytování Služeb vypovídá. V takovém případě je Uživatel povinen zdržet se užívání Služeb po datu účinnosti změny Podmínek.