Smluvní podmínky služby Centrum.cz - E-mail - do 25. 3. 2021

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Společnost Economia, a.s., IČ: 28191226, DIČ: CZ28191226, se sídlem Praha 8, Pernerova 673/47, PSČ 186 00, zapsaná v oddílu B vložce 12746 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze (dále jen „Poskytovatel“), poskytuje za níže uvedených podmínek  (dále jen „Podmínky“) uživatelům (dále jen „Uživatel“ nebo „Uživatelé“) služby a webové a mobilní aplikace (dále jen „Aplikace”) umístěné na internetových serverech mail.centrum.cz, atlas.centrum.cz, volny.centrum.cz (dále jen „Server“), pomocí kterých mohou přijímat a odesílat elektronickou poštu.

Definice služby Centrum.cz Mail

 1. Server a Aplikace slouží Uživatelům k přijímání a odesílání elektronické pošty  (dále jen „E-mail“ nebo „E-maily“) z uživatelem zaregistrované emailové adresy.
 2. Užitím služby Centrum.cz Mail (dále jen „Služba“) se rozumí přihlášení Uživatele do systému Serveru nebo Aplikace, vybírání doručených E-mailů a/nebo odesílání E-mailů prostřednictvím příslušného komunikačního protokolu Služby.
 3. Služba je přístupná prostřednictvím webového rozhraní, mobilního telefonu nebo komunikačních protokolů POP3 nebo IMAP.
 4. Pro využívání Služby v mobilním zařízení je nutná instalace Aplikace nebo přihlášení přes webové rozhraní na internetových stránkách mail.centrum.cz, atlas.centrum.cz a volny.centrum.cz.

Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Služba je poskytována pouze registrovaným Uživatelům.
 2. Využití Služby je pro registrované uživatele zdarma.
 3. Obsah E-mailů nebude Poskytovatelem předáván třetím osobám. Toto neplatí v případech, kdy má Poskytovatel zákonnou povinnost obsah E-mailů poskytnout orgánům státní moci.
 4. Poskytovatel se zavazuje nebude obsah E-mailů editovat, cenzurovat a monitorovat, pokud není v těchto Podmínkách stanoveno jinak.
 5. Poskytovatel si vyhrazuje právo monitorovat počet E-mailů odesílaných Uživatelem, systémově monitorovat obsah E-mailů antispamovými a antivirovými programy zabraňujícími přijímání spamových a zavirovaných E-mailů.
 6. Poskytovatel je oprávněn zrušit e-mailové schránky, a to v následujících případech:
 • pokud byly Uživatelem vytvořené za účelem úplatného či bezúplatného postoupení jinému Uživateli,
 • pokud jsou využívané k rozesílání hromadných nevyžádaných E-mailů (spamů),
 • pokud jsou zcela nevyužité po dobu 14 dní od svého vytvoření,
 • pokud se do nich Uživatel  nepřihlásí po dobu delší než 6 měsíců nepřihlásil,
 • pokud je Uživatel využívá k k nezákonné činnosti nebo k činnosti, která je v rozporu s dobrými mravy či veřejným pořádkem,
 • pokud e-mailová adresa vyvolává dojem, že Uživatelem Služby je Uživatel obecně známý v rámci celosvětové sítě internet a zároveň tato emailová adresa nemá souvislost se jménem Uživatele služby,
 • pokud emailová adresa vyvolává dojem, že Uživatelem Služby je obecně známá fyzická nebo právnická osoba a tato emailová adresa nemá souvislost se jménem fyzické nebo názvem právnické osoby,
 • pokud se Uživatel pokusil přihlásit na účet jiného Uživatele bez vědomí tohoto Uživatele,
 • pokud se Uživatel pokusil narušit stabilitu a chod Služby, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.

6. Uživatel má právo svoji e-mailovou schránku kdykoliv smazat. Tato možnost je dostupná po přihlášení Uživatele v uživatelském nastavení Služby.

Vyloučení odpovědnosti za škodu

 1. Uživatel prohlašuje, že bere na vědomí, že Poskytovatel neposkytuje ohledně poskytování Služby žádné záruky, a že je proto poskytování Služby spojeno s určitým rizikem a toto riziko akceptuje a zavazuje se učinit veškeré přiměřené kroky k tomu, aby v maximální možné míře vyloučil či omezil možnost vzniku újmy či jiných nepříznivých následků na svojí straně v souvislosti s užíváním Službou.
 2. Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Služby, omezením či ukončením poskytování Služby. Poskytovatel i Uživatel prohlašují, že úmyslem smluvních stran je v maximální míře dovolené kogentními ustanoveními právních předpisů omezit odpovědnost Poskytovatele v souvislosti se Službou vůči Uživateli.
 3. Odpovědnost podle zvláštních předpisů. Poskytovatel v souladu s ustanovením § 3, 4 a 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném zněním, zásadně neodpovídá za obsah Uživatelem vložený či jím prostřednictví Služby přenášený.
 4. Uživatel se zavazuje odškodnit Poskytovatele za veškerou újmu (majetkovou či nemajetkovou), která mu vznikne v důsledku zaviněného porušení ustanovení těchto Podmínek Uživatelem.

OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Zákonnost nakládání s údaji. Poskytovatelem prováděné zpracování Osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje jednotlivých Uživatelů nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Uživatelem při užívání Služby (zejména adresné a popisné údaje) za účelem poskytování Služby v souladu s těmito Podmínkami, pro statistické účely, přímý marketing, jakož i pro zasílání obchodního sdělení.
 2. Zpracování osobních údajů. Provedením registrace (tj. vyplněním registračního formuláře, zaškrtnutím políčka a odesláním vyplněného registračního formuláře) bere Uživatel na vědomí, že Poskytovatel zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů (dále společně jen „ZoOÚ“), jakož i v souladu s těmito  Podmínkami jako správce, a to primárně za účelem identifikace Uživatele při užívání Služby. Uživatel rovněž bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn Uživatelem poskytnuté či používáním Služby získané osobní údaje zpracovávat za účelem přímého marketingu, zejména pro cílení reklamy Uživatelům Služby a zasílání obchodních sdělení včetně obchodních sdělení třetích stran, pokud Uživatel zasílání obchodních sdělení předem nevyloučil (v příslušné sekci nastavení Služby). V konkrétních případech může Poskytovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec údajů uvedených při registraci, pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Poskytovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů.
 3. Správce je oprávněn pověřit v souladu se ZoOÚ třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů. Kategorie příjemců osobních údajů Uživatele jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů.
 4. Uživatel má od okamžiku zřízení registrace ke Službě právo kdykoliv požádat Poskytovatele o informaci o zpracovávání svých osobních údajů. V takovém případě Poskytovatel poskytne Uživateli informace v rozsahu stanoveném ZoOÚ. Pokud se Uživatel domnívá, že Poskytovatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se ZoOÚ, má právo požádat Poskytovatele (nebo Zpracovatele) o vysvětlení nebo požadovat, aby Poskytovatel (nebo Zpracovatel) odstranil takto vzniklý stav. Zejména může uplatnit námitku proti dalšímu zpracovávání osobních údajů, žádat opravu či  doplnění osobních údajů, žádat o přístup ke svým osobním údajům a za určitých podmínek požádat o výmaz svých osobních údajů. Uživatel je dále oprávněn se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 5. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel může být povinen poskytnout osobní údaje na základě zákona (např. orgánům činným v trestním řízení, Celní správě, BIS a další) nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení). Poskytovatel je dále oprávněn, bude-li to nezbytné, zpřístupnit osobní údaje k ochraně práv Poskytovatele nebo k ochraně osobní bezpečnosti Uživatelů nebo třetích osob.
 6. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel může zpracovávat anonymizované údaje získané v souvislosti poskytováním Služeb za účelem zveřejnění registračních a statistických údajů Poskytovatelem a využít je pro další rozvoj a provoz Služby.
 7. Pokud Uživatel předal či předá Poskytovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je Uživatel povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů Poskytovatelem. V opačném případě Uživatel odpovídá Poskytovateli za způsobenou škodu.

OBCHODNÍ SDĚLENÍ A REKLAMA

 1. Reklama v rámci Služby. Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci Služby mohou být zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení (dále jen „reklama“). Rozsah reklamy a způsob jejího zobrazení určuje Poskytovatel a je oprávněn jej bez předchozího upozornění kdykoli změnit.
 2. Uživatel bere na vědomí, že reklama představuje obsah třetích osob, a Poskytovatel proto žádným způsobem neodpovídá za obsah reklamy. Pro vyloučení pochybností strany výslovně prohlašují, že Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou Uživateli, v důsledku existence, neúplnosti, nepřesnosti nebo neaktuálnosti jakékoli reklamy nebo v důsledku vztahu Uživatele se zadavatelem reklamy nebo prodejcem inzerovaného zboží nebo služeb.
 3. Obchodní sdělení. Uživatel tímto v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, bere na vědomí, že Poskytovatel může být oprávněn zasílat Uživateli na emailové adresy Uživatele uvedené při Registraci (nebo její změně) obchodní sdělení, obsahující zejm. informace o novinkách Služeb a o dalších produktech Poskytovatele. Obchodní sdělení může obsahovat sdělení Třetích stran, pokud si Uživatel v nastavení Služby nastavil zasílání informačních sdělení (tzv. info text) Třetích stran, resp. souhlasil s jejich zasíláním. Poskytovatel v takovém případě neposkytuje Osobní údaje Uživatele Třetím stranám, ale realizuje rozesílku informačních sdělení vlastními prostředky.