Kodexy mediálního domu Economia

Etický kodex

Mediální dům Economia přijal etický kodex, který je souborem základních pravidel profesního chování ve společnosti. Jeho cílem je zajišťovat soulad činností a procesů s právními předpisy a firemními hodnotami při veškerém jednání zaměstnanců společnosti a účinně předcházet jednání, které by bylo v rozporu s právními předpisy a etickými principy.

Etický kodex zakotvuje tyto základní principy fungování společnosti:

 • dodržování právních předpisů, úcta k etickým principům podnikatelské činnosti a péče o právní povědomí zaměstnanců,
 • profesionální a poctivé vystupování vůči obchodním partnerům v souladu s předmětem podnikání společnosti,
 • otevřené, bezpečné a vstřícné pracovní prostředí – Economia garantuje svým zaměstnancům bezpečné a zdravé pracovní prostředí,
 • důraz na ochranu majetku a majetkových práv společnosti i třetích osob,
 • důkladná ochrana důvěrných informací a osobních údajů společnosti i třetích osob,
 • respekt k oprávněným zájmům společnosti i obchodních partnerů,
 • důsledná eliminace korupčních jednání,
 • věrné a nezkreslené informace o hospodaření společnosti,
 • transparentní komunikace uvnitř i vně společnosti,
 • ochrana životního prostředí při všech činnostech společnosti,
 • nulová tolerance trestné činnosti,
 • účinná prevence dodržování kodexu a efektivní systém řešení jeho porušování.

Jednání, kterým je porušován Etický kodex nebo Kodex mediálního domu Economia, či podezření na takové jednání lze oznámit e-mailem na adresu compliancehelpline@economia.cz nebo poštou na adresu Economia, a.s., compliance officer, Pernerova 673/47, Praha 8, PSČ: 186 00; obálku označte nápisem „Neotvírat. Pouze do rukou compliance officera.“ Poučení o zpracovaní osobních údajů pro oznamovatele na Compliance HelpLine Economia naleznete zde.

Vedle etického kodexu, který zavazuje všechny zaměstnance při veškeré činnosti společnosti, přijala Economia též Kodex mediálního domu Economia, který upravuje pravidla pro tvorbu redakčního obsahu a je závazný pro všechny, kdo se podílejí na zpracování textových i obrazových materiálů.

Kodex mediálního domu Economia

Vážíme si našich čtenářů.

Naší odpovědností proto je, aby informace, které poskytujeme, byly pravdivé, úplné a nezkreslené. Čtenářům může obsah, který vytváříme, sloužit k jejich profesionálnímu či osobnímu rozhodování a často je pro ně důležitým zdrojem informací. Z toho pro nás vyplývá mimořádná zodpovědnost.

Zájem našich čtenářů je vždy prvotní. Nesloužíme zájmům zdrojů informací, například firem, politiků či lobbistů. Redaktoři, fotografové i další zaměstnanci společnosti nebrání pouze svou nezávislost a reputaci, ale i nezávislost periodik, pro která pracují, stejně jako svých kolegů.

O základním zaměření titulů, jejich pozici v rámci trhu a způsobu výroby obsahu rozhoduje představenstvo vydavatele. Koncepci titulu i jeho work flow (proces tvorby obsahu se zapojením autorů, editorů, grafiků, korektorů a dalších rolí) předkládá představenstvu šéfredaktor. Odsouhlasená koncepce se stává závazným rámcem pro redakční práci. Vydavatel garantuje redaktorům plnou svobodu k novinářské tvůrčí práci v rámci zaměření titulu a schválené koncepce.

Tituly mediálního domu Economia podporují principy demokracie a tržní společnosti založené na volné konkurenci subjektů. Neposkytují prostor propagaci extrémních názorů směřujících k diskriminaci a potlačování lidských práv. Při své práci se redaktoři řídí zákony České republiky.

Poznámka: Jako redaktoři jsou pro účely tohoto kodexu chápáni všichni, kdo se podílejí na zpracování textových i obrazových materiálů, tj. autoři, editoři, vedoucí vydání, webeditoři, grafičtí redaktoři, fotografové, fotoeditoři a další bez ohledu na druh právního vztahu k vydavateli. Pravidla kodexu se uplatní pro veškerý redakční obsah, bez ohledu na žurnalistický žánr – zpravodajství, názorové příspěvky, publicistiku – a formu. Blogeři se řídí kodexem blogera.

1. PRÁCE S INFORMACEMI

 • Redaktoři přinášejí čtenáři co nejpřesnější a nejúplnější informace. Dbají na to, aby je nezkreslili například použitím nevhodného titulku či nevhodně zvolenou doprovodnou fotografií.
 • Fotografové a fotoeditoři by se měli vyvarovat manipulace s fotografiemi, pokud se nejedná o koláž. Žádné objekty či osoby nesmí být vyretušovány z původního snímku. Výřezy z fotografie jsou povoleny, manipulace s barevností by měla být minimální.
 • Digitálně upravené fotografie (montáže, ilustrace) musí vždy být viditelně označeny.
 • Ve svých materiálech redaktoři rozlišují faktické údaje, osobní názory, hodnotící soudy a spekulace.
 • Přímé citace by neměly být upravovány. Pokud úpravu vyžadují, nesmí být kráceny či jinak upravovány tak, aby byl změněn jejich význam.
 • Každá uveřejněná informace, která se ukáže jako nepřesná a mohla by kohokoli poškodit, musí být neprodleně opravena.
 • Ti, kterých se týká zveřejňovaná negativní informace, musí vždy dostat možnost k vyjádření.
 • Osobám, se kterými mluví a jež žádá o informace, se redaktor musí představit jako novinář. Výjimky se týkají například testování kvality služeb a citlivé investigativní práce – v tom případě je musí schválit šéfredaktor.
 • Redaktoři si všechny rozhovory, ze kterých hodlají použít informace pro svou práci, zaznamenávají.
 • Redaktor je povinen archivovat si podklady, ze kterých vycházel při přípravě materiálu, po nezbytně nutnou dobu.
 • Redaktor je povinen upozornit šéfredaktora na článek, jehož zveřejnění může být spojeno s rizikem žaloby.
 • Redaktoři nesmí zdrojům za informace platit. Výjimku může udělit šéfredaktor.
 • Veškeré osobní údaje shromážděné, zpracované a použité pro redakční účely jsou předmětem redakčního tajemství.
 • Redaktoři nesmí vydávat svoje starší materiály za nové.
 • Redaktoři nesmí používat sprostá slova. Stejně nepoužívají jiné hanlivé výrazy či urážky.

2. PRÁCE SE ZDROJI

 • Redaktoři nepublikují zpravodajské články vycházející pouze z informací jednoho zdroje, za potvrzenou se považuje informace potvrzená minimálně dvěma na sobě nezávislými zdroji. Výjimkou jsou agenturní zprávy, články statistického charakteru, zpravodajství o projevech politiků a podobné články, u kterých je zřejmý zdroj původu informace.
 • Redaktoři vždy uvádějí zdroje, z nichž čerpali, stejně tak uvádějí zdroje u fotografií či videí. Při přebírání informací z jiných médií uvádějí jejich původ. Používání fiktivních zdrojů je zakázáno.
 • Ve výjimečných případech je možné čerpat pouze z informací jednoho zdroje. Publikování takové informace schvaluje šéfredaktor.
 • Považuje se za přípustné využívat institut nejmenovaného zdroje za účelem jeho ochrany. Identitu takového zdroje redakce nezveřejní, musí jej však znát šéfredaktor titulu, ve kterém se informace od nejmenovaného zdroje zveřejňuje. Nestane-li se tak, nemůže být článek publikován, protože šéfredaktor za něj nemůže přijmout odpovědnost.

3. RESPEKTOVÁNÍ SOUKROMÍ

 • Redaktoři respektují soukromí osob, o nichž přinášejí informace. Veřejně známí lidé požívají menší ochrany soukromí než ostatní občané. Důvodem je zvýšená odpovědnost veřejně známých lidí za jejich jednání vůči společnosti. Naopak s vyšší mírou ochrany soukromí je potřeba přistupovat k nezletilým a osobám zvlášť zranitelným.
 • Vyžaduje-li investigativní práce narušení soukromí, lze to zdůvodnit jen veřejným zájmem informovat. Takový postup musí předem schválit šéfredaktor.
 • Není dovoleno fotografovat jakékoli osoby v jejich soukromém prostoru bez jejich souhlasu, tj. ani v místě jejich dovolené apod.
 • Pokud si to dotazovaná osoba nepřeje, nesmí jí redaktor pokládat další otázky, obtěžovat ji telefonáty či musí na přání opustit její soukromý pozemek. Výjimkou mohou být veřejně činné osoby v případě, že se jedná o veřejný zájem.
 • Redakce neposkytuje materiály k autorizaci.
 • Redakce neuznává institut autorizace rozhovoru. Výjimku musí povolit šéfredaktor.  Pravidla vedení každého rozhovoru domluví redaktor s interviewovaným předem. Redaktor nedovolí dodatečné zásahy do textu rozhovoru, které mají jiný než zpřesňující charakter.
 • Redaktoři dodržují zásadu presumpce neviny. Jména obviněných a obžalovaných uvádějí pouze v případě, je-li to ve veřejném zájmu. Neidentifikují v článcích příbuzné obětí nebo delikventů bez jejich výslovného souhlasu.
 • Redaktoři by neměli zdůrazňovat rasový původ, náboženské vyznání či sexuální orientaci jedince, o kterém píší, pokud to není nezbytně nutné a není to důležitý kontext informací (např. rasově motivovaný útok).

4. ZACHÁZENÍ S ODPOSLECHY

 • Tituly mediálního domu Economia nepublikují informace z odposlechnutých rozhovorů, pokud taková informace není jednoznačně ve veřejném zájmu. Za vyhodnocení takové situace odpovídá šéfredaktor daného titulu a informace nelze zveřejnit bez jeho schválení.

5. OPRAVY CHYB

 • O požadavcích na opravu chyby či omluvu, event. o žádosti o uveřejnění odpovědi dle tiskového zákona musí být informován šéfredaktor titulu a právník vydavatelství. O dobrovolném uveřejnění oprav a odpovědí rozhoduje šéfredaktor nebo manažer redakcí. Opravy, omluvy či odpovědi se uveřejňují za podmínek definovaných tiskovým zákonem, občanským zákoníkem či pravomocným soudním rozhodnutím či schváleným smírem (dohodou o narovnání).
 • Pokud se redaktor dozví o faktické chybě ve svém již publikovaném materiálu, je povinen o tom informovat svého nadřízeného a navrhnout způsob opravy chyby.
 • Redaktor je povinen vynaložit maximální úsilí na ověření informací a dbá na to, aby fakta, která připravuje k publikaci, byla přesná. Opakované chybování vede po písemném upozornění k ukončení spolupráce s dotyčným redaktorem.   

6. KONFLIKT ZÁJMŮ

 • Pokud redaktorovi hrozí při výkonu práce jakýkoli konflikt zájmů, je povinen to sdělit šéfredaktorovi a takové práci se vyhnout.
 • Politická a občanská angažovanost redaktora nesmí být v rozporu s novinářskou nezávislostí a nesmí poškozovat dobré jméno titulu a vydavatele. Redaktoři na ni musí upozornit svého šéfredaktora.
 • Na zpravodajských stranách není možné uveřejnit text, ve kterém autor informuje o činnosti organizace, ve které sám působí.
 • Výjimkou jsou publicistické strany. V tomto případě však musí být výslovně uvedená příslušnost autora k dané organizaci.
 • Redaktoři při své práci nepřijímají dary od lidí a firem. Netýká se to symbolických dárků či běžného pohoštění. Pokud by odmítnutí hodnotného daru bylo nezdvořilé, redaktor tento dar může přijmout za redakci, která jej pak věnuje charitě. Při přijímání daru to oznámí dárci.
 • Redaktor vždy informuje svého nadřízeného, když má přijmout jakékoli ocenění od nadací, státních orgánů či jiných subjektů.
 • Jsme si vědomi konfliktu zájmů, ke kterému může dojít, protože akcionář mediálního domu Economia podniká v dalších odvětvích ekonomiky. Tento konflikt zájmů nesmí nikdy vést k tomu, abychom se informacím z těchto odvětví vyhýbali, psali o nich z důvodu konfliktu zájmů méně, více nebo jinak, než píšeme o jiných částech ekonomiky. Totéž platí o informacích o firmách, ve kterých má akcionář společnosti Economia majetkový podíl. Naší profesionální povinností je informovat o nich ve stejném rozsahu, jako by tento konflikt neexistoval. Není-li to zcela zřejmé ze samotného článku, vždy na konflikt zájmů explicitně upozorníme.

7. ZNEUŽITÍ INFORMACÍ

 • Redaktor při přípravě materiálů pracuje i s neveřejnými informacemi, nebo se je může dozvědět v rámci běžné redakční práce. Ty však nesmí využívat k vlastnímu obohacení, či poskytnout tuto výhodu jiným s cílem obohatit se (například používat informace z burzy či o cenných papírech k vlastnímu či cizímu finančnímu obohacení).

8. ODDĚLENÍ REDAKČNÍCH A KOMERČNÍCH ZÁMĚRŮ

 • Redaktoři se nepodílejí na náboru inzerce. Redaktor nesmí slibovat článek výměnou za inzerci.
  Inzertní části všech titulů jsou zřetelně odlišeny od redakčních. Stejně tak jsou v internetových verzích odlišeny komerční prezentace či sponzorovaný obsah. Sdělení vydavatele jsou jako taková označena.

9. SLUŽEBNÍ CESTY

 • Redaktoři mohou v některých případech a po schválení šéfredaktorem cestovat za peníze vlád a neziskových organizací v souvislosti s přípravou příspěvků pro vydavatele.
 • Ve výjimečných případech může redaktor cestovat za peníze třetí osoby, pokud má cesta pro titul jednoznačnou zpravodajskou hodnotu a na základě předloženého programu cesty. Takovou cestu musí schválit šéfredaktor.

10. SPOLUPRÁCE S JINÝMI MÉDII

 • Redaktoři, kteří jsou zaměstnanci vydavatele, nespolupracují s médii, která jsou přímými konkurenty vydavatele.
 • S ostatními médii mohou redaktoři, kteří jsou zaměstnanci vydavatele, spolupracovat, pokud jsou v nich identifikováni jako redaktoři, autoři, spolupracovníci nebo přispěvatelé příslušného titulu mediálního domu Economia. Spolupráci musí předem povolit šéfredaktor, v případě šéfredaktorů generální ředitel.
 • Pro redaktory, kteří jsou zaměstnanci vydavatele, zároveň platí zákaz výkonu jiné výdělečné činnosti shodné s předmětem činnosti vydavatele bez předchozího písemného souhlasu vydavatele ve smyslu příslušných ustanovení zákoníku práce.
 • Redaktoři, kteří nejsou zaměstnanci vydavatele, mohou spolupracovat s ostatními vydavatelstvími (mimo tituly vydavatelství Economia), pokud tím nedojde nebo nemůže dojít k poškození práv a oprávněných zájmů vydavatele.

11. CHOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

 • Společnost Economia samozřejmě respektuje právo každého redaktora na jeho soukromý život. Redaktoři však musí mít vždy na paměti, že jejich postoje a názory mohou být vnímané jako postoje titulů, pro která píší. Pro publikování na sociálních sítích (blogy, Facebook, Instagram, Google+ a další) proto musí redaktoři dodržovat stejná pravidla, která platí pro jejich práci obecně.
 • Při publikování na sociálních sítích musí dodržovat standardy, které platí pro publikování v titulech, ve kterých působí.
 • Na všech sociálních sítích, diskusích či jiných zpravodajských webech by měli redaktoři vystupovat pod vlastním jménem či přezdívkou, která je jednoznačně identifikuje. V žádném případě nesmí vystupovat pod cizí/falešnou identitou. Tu nesmí používat ani k získávání informací pro svoji práci.
 • Redaktoři smí volně vyjadřovat své politické názory či sdílet odkazy na konkurenční média (týká se především případů, kdy se vlastní redakce danými tématy nezaobírá), pokud však přitom nezveřejní důležité interní redakční informace. Naopak kritizovat na sociálních sítích práci kolegů, byť z jiné redakce, je nevhodné, stejně jako šíření informací o zákaznících, obchodních partnerech či dodavatelích.
 • Redaktoři publikují přednostně v médiu, pro které pracují, ne na sociálních sítích. Výjimkou jsou situace, kdy je informace prvně zveřejněna na sociálních sítích s výzvou, aby ji čtenáři doplnili. Ideálním způsobem publikace je vložení odkazu na článek, video či fotogalerii, která již byla publikována v jednom z médií společnosti Economia.
 • Redaktor se může domnívat, že veřejné osoby (politici či celebrity) vystupují na sociálních sítích stejně, jako by se chovaly ve veřejných fórech. I přesto se ale redaktor snaží informace ověřit i jinak. Pokud to není možné, lze je publikovat, avšak je nutné uvést, že jde o informace získané ze sociálních sítí, nejlépe přímo z profilu či stránky citovaného. Redaktor samozřejmě musí ověřit pravost identity zmiňované osoby. O lidech, kteří nejsou veřejně činní, redaktor nepíše, pokud to není ve veřejném zájmu.
 • Zaměstnanci i další spolupracovníci mediálního domu Economia nesmí vkládat na sociální sítě příspěvky, které souvisí s obchodní politikou firmy, a to ani v případě, že by chtěli zveřejnit svůj vlastní názor na situaci.

12. POUŽÍVÁNÍ NÁSTROJŮ UMĚLÉ INTELIGENCE (AI)

 • Redakce vytvářejí původní obsah a za publikovaný obsah vždy nese odpovědnost novinář-člověk. Nástroje AI mohou být použity k dílčím činnostem vedoucím zejména ke zvýšení produktivity, jako je přepis zvukového záznamu rozhovorů, kontrola kódu infografik, asistence při analýze dat apod.
 • Ilustrace vytvořené systémy generativní umělé inteligence jsou publikovány vždy s uvedením zdroje. Redakce nepoužívají AI systémy pro generování obrazového obsahu, který by mohl vytvářet oprávněné přesvědčení, že jde o autentický zpravodajský materiál, jakými jsou například reportážní fotografie a podobně.
 • Redakční obsah generovaný zcela nebo zčásti automaticky pomocí nástrojů umělé inteligence musí být jasně označen.

PLATNOST A DODRŽOVÁNÍ KODEXU

Tento kodex je pravidelně revidován a jeho aktuální znění bylo schváleno představenstvem dne 31. srpna 2023. Platí pro všechny tištěné a elektronické tituly mediálního domu Economia a všichni redaktoři titulů Economie jsou povinni ve všech ohledech ustanovení tohoto kodexu dodržovat. Porušení zásad kodexu může být důvodem pro ukončení spolupráce s redaktorem.